Innovationsstigen

Hvad kan dette værktøj gøre for jer?
Innovationsstigen er en indikator for, hvor langt en given organisation er nået med implementeringen af deres idéer og dermed skabelsen af en decideret innovationskultur.

Hvis du med succes skal gøre ideudvikling, afprøvning og implementering til en fast del af din organisations DNA, så skal det ikke kun være værdier og strategier, men i høj grad også kultur.

Du kan bruge Innovationsstigen til at vurdere, hvor jeres organisation befinder sig lige nu samt bruge de konkrete råd nedenfor til at skabe transformationen fra innovationsstrategi til innovationskultur.

Trin 1: Innovation er ikke italesat i din organisation, og der sker begrænset refleksion.

Gode råd til at flytte jer fra trin 1 til 2:

 • Ledelsen italesætter, at innovation er et afgørende succesparameter for
  organisationen.
 • Lav én eller flere workshops for medarbejderne hvor I taler om, hvad innovation betyder for jer helt konkret.
 • Drøft HVORFOR innovation giver mening for den enkelte medarbejder. Det er ikke nok at tale om, hvad innovation er, og hvordan I kan blive mere innovative. I skal også finde motivationen frem hos den enkelte ansatte.
 • Vurder hvordan den nuværende struktur og adfærd er i jeres organisation, og overvej hvor de nuværende barrierer er i forhold til eksempelvis vidensdeling og nedbrydning af siloer.
 • Find en række ambassadører for innovationsindsatsen og giv dem værktøjer og indflydelse til at dele deres begejstring med kollegerne.
 • Skab synlig kommunikation om jeres arbejde med innovation. Opsæt f.eks. whiteboards hvor I deler små succeshistorier eller brug nyhedsbreve og intranet.

 

Trin 2: Innovation er italesat i organisationen, men er nærmere strategi end kultur.

Gode råd til at flytte jer fra trin 2 til 3:

 • Iværksæt tiltag der flytter innovation fra at være en værdi og strategi til en decideret kultur. Sæt det eksempelvis som fast punkt på jeres teammøder.
 • Beløn innovative tiltag. Indfør en innovationspris eller sørg på anden måde for at fejre, når I skaber nye og innovative løsninger.
 • Skab et fælles sprog i organisationen for innovation.
 • Sørg for at innovation ikke blot er ”noget vi allerede gør”, men bliver et bevidst sprog og udmønter sig i velovervejede processer.
 • Sørg for at fremtidige strategier også forholder sig til jeres innovationskultur og dermed både taler om, HVORFOR I skal lave innovation, HVORDAN I skal gøre det, og HVAD det skal indebære i praksis.
 • Opsæt klare mål for jeres innovationsindsats.

 

Trin 3: Innovationen tager fart, men er ofte projekt- og enkeltmandsbåret

Gode råd til at flytte jer fra trin 3 til 4:

 • Inddrag i langt højere grad kunder og øvrige samarbejdspartnere i jeres
  innovationsarbejde.
 • Sørg for at alle værdier i organisationen bliver omskrevet til værdihandlinger.
 • Vær ekstra fokuseret på at skabe engagement hos medarbejderne, og vær gavmild med innovative udfordringer.
 • Sæt fokus på øget vidensdeling til at understøtte innovationskraften og
  innovationskulturen. Arbejd eksempelvis på at gøre jeres intranet til et socialt og motiverende værktøj til vidensdeling og innovation frem for et nødvendigt onde.
 • Få afsat ressourcer til at etablere en decideret innovationskultur.

  ---) Som offentlig organisation kan dette betyde direkte dialog med den politiske ledelse om allokering af ekstra (risiko)midler til innovationsindsatsen.
  ---) Som privat organisation kan det eksempelvis indebære at dedikere 10-15% af medarbejdernes ugentlige arbejdstid, som de frit kan anvende til innovative idéer og tiltag, så længe de forpligtiger sig til at vidensdele med kollegerne.

 

3 generelle og gode råd uanset hvilket trin I befinder jer på…

 1. Gør innovationsprocesser til en fast del af jeres løsningsmuligheder, når der opstår en problemstilling, en proces der skal optimeres el. lign.
 2. Mål ikke jeres innovationsindsats på, hvorvidt I er forandringsparate, men i forhold til om I er forandringsskabende. Det at være forandringsparat er reelt en passiv tilstand, selvom det er et modeord i disse år. I stedet bør I være forandringsskabende og få etableret en kultur, hvor medarbejderne kan se meningen (HVORFOR), bliver involveret i processen samt oplever anerkendelse, når de lykkes med deres forehavende.
 3. Feedback er af afgørende betydning. Sørg for at have opbygget en god
  feedbackproces, der involverer samtlige interessenter.